Skip to content

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

A.- Informació a l’Usuari 

 

S’informa els usuaris del lloc web sobre la política amb relació al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients. 

 

AE MICFootball és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.  

 

S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que el concerneixen, havent, per això, de dirigir-se mitjançant una comunicació escrita a la següent adreça electrònica: info@micsports.es. El titular de les dades resulta informat i consent, si escau, en la comunicació i tractament de les seves dades personals sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per la qual són recaptats, tractats i cedits, i en les condicions a continuació assenyalades. 

 

B.- Informació del tractament 

 

Segons disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consejo, de 27 d’abril de 2016, amb relació a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i fins d’aquest. Per això, s’indica la següent informació: 

 

 1. Responsable del tractament 

 

Identitat: AE MICFootball 

CIF: G62989124 

Direcció postalAvgda. Cerdanyola 98- Edifici Collserola-local 12- 08172 Sant Cugat
Correu electrònic: info@micsports.es 

 

 1. Finalitat del tractament

 

A AE MICFOOTBALL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:  

 

 1. Gestionar la inscripció del menor inscrit al campus. Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a lúltima inscripció al torneig. 

 

 1. Poder contactar amb ells per facilitar-los la informació sol·licitada si així ho sol·liciten a la pàgina web, sigui mitjançant correu electrònic o mitjançant trucada. 

 

Les dades seran eliminades un cop es consideri tancada la consulta realitzada. 

 

 1. Enviar la newsletter en cas d’haver-se subscrit a aquesta, ja sigui en el formulari dinscripció al torneig o bé subscrivint-se a la mateixa mitjançant el corresponent formulari a la web.  

 

Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter. 

 

 1. Enviar el fulletó informatiu en cas d’haver-lo sol·licitat. 

Les dades es conservaran únicament durant la gestió de la sol·licitud. 

 

 1. Realitzar accions comercials de la resta d’empreses integrants de MIC Sports, que s’enumeren en l’apartat de si així ho han consentit en el moment de la inscripció. 

 

Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter. 

 

 1. Enviament de publicitat relacionada amb productes de marques esportives patrocinadores del torneig, en funció de les opcions marcades en el formulari dinscripció.  

 

Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter. 

 

 1. Les seves dades seran utilitzades per a contactar amb vostè per a tractar qualsevol aspecte relacionat amb la gestió de la inscripció al campus, així com, per comunicar-li qualsevol aspecte relacionat amb la seva celebració. 

 

L’adreça de correu indicada, serà considerada, a més a més, com l’adreça de contacte amb el participant, i alhora s’enviarà informació de futurs esdeveniments de AE MICFOOTBALL i de la resta d’empreses del MIC Sports, a sota indicades, si així ho autoritza. 

 

Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a lúltima inscripció al campus. 

 

 1. Per al cas que s’hagin facilitat informació relativa a medicació, vacunes, al·lèrgies, intoleràncies o un altre tipus d’afeccions, les dades seran tractades per gestionar les necessitats sanitàries i de salut del participant. 

 

En cas de ser utilitzats per a diverses finalitats, es conservaran el període a dalt indicat que sigui superior. 

 

 

 1. Legitimació del tractament

 

AE MICFOOTBALL es troba legitimada per tractar les seves dades:  

 

 1. En el cas d’inscripció en el torneig per ser essencial per a la correcta gestió de la subscripció i el funcionament del campusper al compliment de lexecució de la relació existent entre les parts conforme l’art. 6.1 b) del RGPD. 
 1. En el cas de la resposta a les consultes que l’interessat hagi fet arribar, pel seu consentiment concret en acceptar la política de privacitat conforme l’art. 6.1 b) del RGPD. 
 1. En el cas de l’enviament del butlletí informatiu, pel seu consentiment concret en introduir les seves dades i acceptar la política de privacitat conforme l’art. 6.1 b) del RGPD. 
 1. En el cas de l’enviament del fulletó informatiu, pel seu consentiment concret a l’introduir les seves dades i acceptar la política de privacitat conforme l’art. 6.1 b) del RGPD. 
 1. En el cas de l’enviament de publicitat de les restants empreses integrants de MIC Sports, pel seu consentiment concret en el moment d’emplenar el formulari d’inscripció o per consentir-ho expressament en el formulari corresponent de la pàgina web conforme l’art. 6.1 b) del RGPD. 
 1. En el cas de l’enviament de publicitat de terceres empreses patrocinadores del campus, pel seu consentiment concret en el moment d’emplenar el formulari d’inscripció. 
 1. En el cas del tractament de les dades del participant, per ser essencial per a la correcta gestió del campus i, per ser interès legítim de AE MICFOOTBALL informar al participant sobre els futurs esdeveniments. 
 1. En el cas del tractament de les dades relatives a medicació, vacunes, al·lèrgies, intoleràncies o un altre tipus d’afeccions del participant, per al seu consentiment exprés, i per exigir-ho la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya, en matèria d’organització d’activitats d’educació en temps lliure o d’activitats esportives en les quals participen menors de 18 anys, d’acord amb l’art. 61 a) i 6.1 c) de l’RGPD. 

 

 1. Qualitat de les dades 

 

La veracitat de les seves dades és important i han d’estar actualitzades. 

 

L’Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant l’entitat de bona fe. Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícites, reservant l’entitat el dret d’excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin patir, per tal que l’entitat tingui actualitzats en tot moment els mateixos. 

 

 

 1. Conservació de les dades 

 

L’entitat conserva les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i als efectes comercials mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació, si s’escau. En qualsevol cas, s’han establert els terminis anteriorment i tant en el moment en què Vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de manera segura a no ser que sigui necessari la seva conservació per establir alguna disposició legal en aquest cas els mantindrem bloquejats només poden ser tractats en cas de requeriment judicial o de l’autoritat administrativa. 

 

 1. Destinataris de cessions o transferències 

 

Les dades recopilades se cediran i compartiran, si així ho autoritza, amb la resta d’empreses integrants de MIC Sports, per a finalitats promocionals, relacionades amb esdeveniments i productes del món de l’esport. Les societats que integren MIC Sports són: GANG EVENTS AND INVESTMENT SL (B 66378076), AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL (G62989124), MIC SPORTS EVENTS AND CONSULTING SL (B 65658718), MICFOOTBALL SL (B63385132) i ESPORTS AMB XARXA 11 SLU (NRT-712844-G). 

 

La cessió de dades a ESPORTS AMB XARXA 11 SLU amb domicili a Andorra, és una cessió de dades conforme a la regulació de les “Transferencias de datos personales a terceros Estados” del Reglament UE 2016/679, tal com es va plasmar en la Decisió de la Comissió del 19 d’octubre de 2010, en conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’adequada protecció de les dades personals a Andorra. 

 

De la mateixa manera, les seves dades seran cedides a aquells encarregats del tractament que siguin necessaris per a la correcta gestió del contracte. En qualsevol cas, la nostra empresa contacta només amb encarregats de tractament que ofereixen garanties suficients respecte a la implantació i el manteniment de les mesures tècniques i organitzatives apropiades, d’acord amb lo establert en el RGPD, i que garanteixi la protecció dels drets de les persones afectades. 

 

 1. Drets de les persones interessades 

 

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a AE MICFOOTBALL estem tractant dades personals que l’afecte, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per a les finalitats que van ser recaptades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades. 

 

Per l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de la adreça de correu electrònic o direcció postal indicats en el primer apartat adjuntant, en tot cas, còpia del seu DNI o similar com a prova que permeti acreditar la seva identitat. 

 

Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes ha de dirigir-se a la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  

 

 

 

 

 

 

 

C.- Mesures de seguretat 

 

Que de conformitat amb el disposat en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, AE MICFOOTBALL està complint amb totes les obligacions establertes pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a el necessari en relació amb els fins pels quals són tractades. 

 

El prestador garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. 

 

D.- Vigència i modificació de la Política de Privacitat. 

 

La present Política podrà ser modificada per canvis en els requisits establerts per la legislació vigent en cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia empresarial de l’entitat. Quan aquests canvis siguin significatius seran posats en coneixement de l’Usari. 

Back To Top